Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile in /psoni_tl/libraries/vendor/joomla/image/src/Image.php on line 703

Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile in /psoni_tl/libraries/vendor/joomla/image/src/Image.php on line 703

Wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka to stymulowanie rozwoju ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego u dziecka z zaburzonymi funkcjami od momentu wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu rozpoczęcia nauki w szkole.

Wczesne wspomaganie przeznaczone jest dla dzieci, u których wykryto nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym, m.in.: wcześniactwo, zaburzenia genetyczne, wady wrodzone, uszkodzenia narządów zmysłów (wzrok, słuch), problemy neurologiczne, uszkodzenia lub zaburzenia centralnego układu nerwowego, uszkodzenia lub zaburzenia aparatu ruchowego.

Dzieci przyjmowane są na podstawie Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydanej przez Poradnię Psychologiczno ? Pedagogiczną. Z wnioskiem o wydanie opinii muszą wystąpić do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej rodzice bądź opiekunowie prawni dziecka.
Całościowy, zintegrowany system oddziaływań profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczo ? rehabilitacyjnych i terapeutyczno ? edukacyjnych, prowadzony przez interdyscyplinarny zespół specjalistów.
W skład zespołu wchodzą specjaliści posiadający profesjonalne przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym i jego rodziną:
 • pedagodzy specjalni (oligofrenopedagodzy)
 • psycholog
 • logopeda
 • rehabilitant

Zadania Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka:
 • ustalenie, na podstawie Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka;
 • nawiązanie współpracy z podmiotem leczniczym lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb;
 • opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka;
 • analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

Współpraca Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka polega na:
 • udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania;
 • udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem;
 • pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. Prowadzone są indywidualnie z dzieckiem lub w przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, mogą być prowadzone w grupach liczących 2, 3 dzieci z udziałem ich rodzin.
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka funkcjonuje na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2013 r. poz. 1257), zapewniając dziecku z Opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodzinie bezpłatne, specjalistyczne wsparcie i stymulację rozwoju.
logo psoni tl
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim
ul. Słowackiego 7 b; 22-600 Tomaszów Lubelski
tel./fax (84) 664 22 71, 665 89 03
facebook psoni
youtube psnoi
facebook_page_plugin