Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile in /psoni_tl/libraries/vendor/joomla/image/src/Image.php on line 703

Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile in /psoni_tl/libraries/vendor/joomla/image/src/Image.php on line 703

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej /ORD/

ORD prowadzi rehabilitację i terapię dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego lub zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym.
Naszymi pacjentami mogą zostać osoby:
? z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego
? z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np. przepukliny oponowo-rdzeniowe, małogłowie, wodogłowie)
? z chorobami metabolicznymi układu nerwowego
? z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego
? z zespołem mikrozaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości pychomotorycznej)
? z zespołami abberacji chromosomów (w tym z zespołem Downa)
? z trwałymi dysfunkcjami narządu ruchu (w tym mózgowe porażenie dziecięce, miopatie, zaniki nerwowo-mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN)
? z zaburzeniami integracji sensorycznej
? z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym
? z wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów

Zasady uczestnictwa dziecka w zajęciach rehabilitacyjno-terapeutycznych:
1. Harmonogram zajęć ustalany jest przy przyjęciu dziecka
2. Rodzic ma obowiązek poinformować terapeutów o ewentualnej nieobecności dziecka na zajęciach (osobiście lub telefonicznie)
3. O zmianie terminu zajęć rodzic informowany jest telefonicznie lub osobiście przez terapeutę
4. W zajęciach uczestniczą jedynie zdrowe dzieci (bez cech przeziębienia, infekcji, itp.)
5. Rodzic jest zobowiązany do informacji o każdej zmianie stanu zdrowia dziecka oraz planowanych, bądź przebytych badaniach i zabiegach leczniczych
6. Podczas zajęć dziecko powinno mieć strój sportowy i obuwie zmienne

Godziny pracy ORD:
Poniedziałek ? piątek:  6.45 ? 18.00
ord.jpg

Zajęcia rehabilitacyjne

Procedura przyjęcia

Rejestracja pacjenta odbywa się na podstawie ważnego skierowania od jednego z wymienionych lekarzy:
? podstawowej opieki zdrowotnej
? rehabilitacji medycznej
? neurologii dziecięcej
? pediatrii
? chirurgii dziecięcej
? reumatologii
? ortopedii i traumatologii narządu ruchu
? neonatologii

Rejestracji można dokonać osobiście lub telefonicznie pod numerem +48 84 6642271.

Co jeszcze, oprócz skierowania warto mieć ze sobą przy pierwszej wizycie:
? numer PESEL dziecka
? książeczkę zdrowia dziecka
? karty informacyjne, wypisy ze szpitala, wyniki dotychczas przeprowadzonych badań diagnostycznych
? inne dokumenty dotyczące stanu zdrowia dziecka

Oferta rehabilitacyjna

Porada lekarska
Lekarz specjalista rehabilitacji medycznej dokonuje oceny stanu zdrowia pacjenta i kwalifikacja do leczenia rehabilitacyjnego.
Konsylium
Diagnoza i terapia psychologiczna i neuropsychologiczna
Diagnoza i terapia logopedyczna i neurologopedyczna
Terapia zajęciowa
Diagnoza i terapia zaburzeń SI
Kinezyterapia
Fizykoterapia
Hydroterapia
logo psoni tl
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim
ul. Słowackiego 7 b; 22-600 Tomaszów Lubelski
tel./fax (84) 664 22 71, 665 89 03
facebook psoni
youtube psnoi
facebook_page_plugin